2018

RINKS

1st Round

2nd Round

4th May

 11th May

 

 

Zone 1

 

 

S. Jones

 

Shouldham

 

v

 

Game 1

M. Hunt

 

 

 

St Lawrence

 

 

 

v

 

H. Garner

 

 

 

Downham Mkt

 

 

 

v

 

C. Abbott

 

Kings Lynn

 

J. Bartlett

 

Northwold

 

v

 

Game 2

M. Dark

 

 

 

Hunstanton

 

 

 

v

 

Rinks Finals

M. Carter

 

M. Carter

 

Northwold

 

Northwold

 

v

 

Bye

 

 

 

J. Cobbin

 

Downham Cons

 

v

 

Game 3

Bye

 

J. Cobbin

 

 

 

Downham Cons

 

v

 

T. Scarffe

 

T. Scarffe

 

Swaffham Town

 

Swaffham Town

 

v

 

Bye

 

 

 

Zone 2

J. Walmsley

 

Norfolk BC

 

v

 

Game 4

J. Devitt

 

 

 

Norfolk BC

 

 

 

v

 

B. Whitehead

 

 

 

Norfolk BC

 

 

 

v

 

J. Church

 

Freethorpe

 

Rinks Finals

J. Adams

 

Gorleston Links

 

v

 

Game 5

M. Cook

 

 

 

Gorleston Links

 

 

 

v

 

J. Humphreys

 

 

 

Shotford

 

 

 

v

 

A. Walters

 

Wymondham

 

Zone 3

J. Roylance

 

County Arts

 

v

 

Game 6

E. Donovan

 

 

 

Martham

 

 

 

v

 

B. Venn

 

 

 

Thorpe Rec

 

 

 

v

 

E. Cole

 

R G Carter

 

P. Hatch

 

County Arts

 

v

 

Game 7

J. Kirby

 

 

 

Acle

 

 

 

v

 

Rinks Finals

Sue Curtis

 

Sue Curtis

 

County Arts

 

County Arts

 

v

 

Bye

 

 

 

L. Barber

 

Gt Plumstead

 

v

 

Game 8

Bye

 

L. Barber

 

 

 

Gt Plumstead

 

v

 

S. O'Hara

 

S. O'Hara

 

County Arts

 

County Arts

 

v

 

Bye