2018

Group 3

4 Wood Singles

1st Round

2nd Round

3rd Round

4th Round

Tue 12th June

Tue 19th June

Tue 26th June

Tue 3rd July

Game 1

at Connaught

B. Smith

w/o

Ashill

 

v

 

Game 8

A. Willer

 

B. Smith

21

Ashill

 

Ashill

 

Game 2

v

 

B. Gathercole

 

K. Wilson

8

Mundford

 

Aldiss Park

 

v

 

Game 16

K. Wilson

w/o

B. Smith

1

Aldiss Park

 

Ashill

 

Game 3

v

 

G. Batley

21

J. Ottaway

21

Wymondham

 

Wymondham

 

v

 

Game 9

B. Goff

15

G. Batley

13

Dereham St Nics

 

Wymondham

 

Game 4

v

 

J. Ottaway

21

J. Ottaway

21

Wymondham

 

Wymondham

 

v

 

Game 20

M. Tufts

14

J. Ottaway

 

Hingham Rec

 

Wymondham

 

Game 5

v

 

A. Stevenson

17

P. Roseblade

 

Wymondham

 

Wymondham

 

v

 

Game 10

A. Chuter

21

A. Chuter

9

Shotford

 

Shotford

 

Game 6

v

 

A. Richmond

17

P. Roseblade

21

Dereham St Nics

 

Wymondham

 

v

 

Game 17

P. Roseblade

21

P. Roseblade

21

Wymondham

 

Wymondham

 

Game 7

v

 

D. West

9

P. Kane

14

Aldiss Park

 

G W Staniforth

 

v

 

Game 11

P. Kane

21

P. Kane

21

G W Staniforth

 

G W Staniforth

 

v

 

M. Burrows

 

M. Burrows

8

G W Staniforth

 

G W Staniforth

 

v

 

Bye

 

 

 

Singles Finals

M. Minshull

 

Connaught

 

v

 

Game12

Bye

 

M. Minshull

w/o

 

 

Connaught

 

v

 

N. Watson

 

N. Watson

 

Hingham Rec

 

Hingham Rec

 

v

 

Game 18

Bye

 

M. Minshull

19

 

 

Connaught

 

v

 

K. Mikulik

 

K. Mikulik

21

G W Staniforth

 

G W Staniforth

 

v

 

Game 13

Bye

 

K. Mikulik

21

 

 

G W Staniforth

 

v

 

J. Adcock

 

J. Adcock

16

Wymondham

 

Wymondham

 

v

 

Game 21

Bye

 

K. Mikulik

 

 

 

G W Staniforth

 

Game 13

v

 

R. Hall

 

A. Stimson

 

Ashill

 

Diss & District

 

v

 

Game 14

Bye

 

R. Hall

21

 

 

Ashill

 

Game 14

v

 

K. Jenkins

 

K. Jenkins

11

Hingham Rec

 

Hingham Rec

 

v

 

Game 19

Bye

 

R. Hall

9

 

 

Ashill

 

v

 

A. Stimson

 

A. Stimson

21

Diss & District

 

Diss & District

 

v

 

Game 15

Bye

 

A. Stimson

21

 

 

Diss & District

 

v

 

B. Flatt

 

B. Flatt

12

Wymondham

 

Wymondham

 

v

 

Bye